"Για όσα λέγονται και δεν γίνονται … και για όσα γίνονται και δεν λέγονται!"